Verbinding


U bent niet geregistreerd ?
Registratie aanvragen

Gegevens vertrouwelijkheidsbeleid

Inleiding

De bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zorg, waar Cooperl in al haar bedrijfsprocessen veel aandacht aan besteedt.
Ons bedrijf zet zich in voor de bescherming van de rechten van personen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “GDPR”), alsmede alle toepasselijke nationale wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (gezamenlijk “wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming” genoemd).

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren (hierna “persoonsgegevens” genoemd). Een “persoonlijke identificatie” is een gegeven dat een natuurlijke persoon identificeert. Deze definitie omvat een breed scala aan persoonlijke identificatiemiddelen die samen persoonsgegevens vormen, zoals naam, adres, e-mailadres, identificatienummer, locatiegegevens of online-identificatiemiddel.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens zijn gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, alsmede gegevens over gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid, en genetische gegevens, biometrische gegevens wanneer deze worden verwerkt om een natuurlijke persoon op unieke wijze te identificeren (hierna “bijzondere categorieën van persoonsgegevens” genoemd).

Welke bronnen en welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wanneer u een relatie met ons aangaat, bijvoorbeeld in het kader van een contractuele relatie of wanneer u een van onze websites bezoekt, dan verzamelt, gebruikt en verwerkt ons bedrijf alle persoonsgegevens die u verstrekt (bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, bedrijfsnaam, enz.) en alle informatie die het contract en het gebruik van de website genereren, zoals het IP-adres, de datum en de duur van uw bezoek aan de site, de pagina’s die u bezoekt.

Wat zijn de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Uitvoering van operationele en contractuele activiteiten

 • uitvoering van de contractuele dienst (verkoop, aankoop, dienstverlening
 • procedure- en productcertificeringen
 • verbetering van de organisatie van het bedrijf en de bedrijfsvoering
 • projectmanagement
 • benodigdheden
 • verkoop en klantenservice

Klantenservice

 • voorstel klantenservice, dienst na verkoop
 • technische bijstand of andere soortgelijke doeleinden
 • aanmaak en onderhoud van klantenrekeningen

Onderzoek en ontwikkeling

 • onderzoek en ontwikkeling
 • het verbeteren van onze websites, toepassingen, diensten en gebruikerservaring
 • onderzoek en analyse om onze producten, diensten, activiteiten, handelingen en processen te verbeteren

Browsers / websitebeheer

 • administratieve doeleinden
 • begrijpen hoe onze klanten onze websites en toepassingen openen en gebruiken
 • rapporten verstrekken aan potentiële partners, dienstverleners, regelgevers of anderen
 • beveiliging, bescherming tegen hacken, fraudepreventie en andere diensten ter bescherming van onze klanten, partners en onszelf implementeren en onderhouden
 • en dit in overeenstemming met onze voorschriften, richtlijnen en procedures

Marketing

 • mededelingen per e-mail of andere gelijkwaardige elektronische middelen (zoals nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen, promoties en wedstrijden, of om contact met u op te nemen om u te informeren over onze diensten of om informatie door te geven waarvan wij denken dat die voor u van belang kan zijn)

Communicatie

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om met u te communiceren, onder meer in antwoord op uw verzoeken om bijstand. Wij kunnen op verschillende manieren met u communiceren, onder meer per e-mail en via uw sociale media-accounts als u daarvoor toestemming hebt gegeven, en/of per sms.

Wettelijke naleving

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, onder meer in antwoord op een bevel van een autoriteit of rechtbank of een verzoek tot inzage.

Onszelf en anderen beschermen

 • Wanneer wij het nodig achten om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de persoonlijke veiligheid of overtredingen van voorschriften, richtlijnen en andere procedures te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen.

Op welke basis worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij hebben een wettelijke basis nodig om uw gegevens te verzamelen en/of te verwerken. In het algemeen baseren wij ons bij onze activiteiten op een reeks gronden (redenen) voor deze verwerking. De rechtsgronden voor onze verwerking van uw persoonsgegevens zijn :

1. De plicht om onze contractuele verplichtingen na te komen.

Voor de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst of lidmaatschapsovereenkomst;
Voor de uitvoering van een dienst-, koop- of verkoopovereenkomst: wanneer u zich bijvoorbeeld via de website inschrijft voor een bepaalde dienst, worden de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken primair bepaald door die dienst, en verwerken wij uw gegevens om die dienst aan u te kunnen leveren.

2. Door uw uitdrukkelijke toestemming.

Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde diensten die op de website worden aangeboden, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken door de instructies in het registratieproces te volgen of door contact met ons op te nemen op het volgende adres protectiondonneespersonnelles@cooperl.com.

3. Binnen de grenzen van legitieme belangen.

In sommige gevallen hebben we uw toestemming niet nodig om uw gegevens te gebruiken, gezien onze legitieme belangen daarbij, maar we moeten u hierover informeren, bijvoorbeeld

 • Voor de analyse en optimalisatie van onze diensten.
 • Om de IT-beveiliging en de goede werking van de IT-systemen van de Groep te waarborgen.
 • Met het oog op preventie en onderzoek van illegale handelingen.

4. Op grond van wettelijke verplichtingen opgelegd aan ons bedrijf of in het algemeen belang.

Ons bedrijf is, net als elke andere organisatie, onderworpen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen. In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor ons bedrijf om deze verplichtingen na te komen.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

 • Bevoegde personen die voor ons bedrijf werken;
 • Onze agenten, dienstverleners en consultants (bv. externe dienstverleners en consultants die een reeks producten en diensten leveren die wij nodig hebben, zoals onderhoud en ondersteuning van IT-systemen, inkoopdiensten, compliance- en beveiligingsdiensten, enz;)
 • Andere gemachtigde derden in verband met een reorganisatie of verkoop van het bedrijf en/of de activa van de onderneming;
 • Gerechtelijke of administratieve autoriteiten indien dit nodig is om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan een derde land buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Ons bedrijf verwerkt uw persoonsgegevens hoofdzakelijk in de EER (lidstaten van de Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan onze groep of dochterondernemingen van de groep op een “need-to-know” basis, inclusief aan entiteiten buiten de EER.
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Unie worden doorgegeven in het kader van de uitvoering van diensten door onze onderaannemers of dochterondernemingen die buiten de EER zijn gevestigd. In dat geval zorgt onze onderneming ervoor dat de contracten die haar binden, worden opgesteld volgens de wettelijke en reglementaire bepalingen.

Voor deze overdrachten gelden passende waarborgen om de veiligheid ervan te garanderen. Deze kunnen dus gebaseerd zijn op een besluit van de Europese Commissie over het niveau van gegevensbescherming in een land. Bij gebreke van een besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard, worden de doorgiften geregeld door de naleving van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. De bewaring van uw persoonsgegevens wordt geregeld door de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en door onze procedures of processen die in overeenstemming met die wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming zijn vastgesteld.

Beveiliging

Wij passen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om de gegevens onder onze controle te beschermen tegen toevallige of kwaadwillige manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend verbeterd naarmate er nieuwe technologieën opduiken.

Wat zijn uw rechten?

Na verantwoording kunt u te allen tijde uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen:

 • Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens: U hebt het recht bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet door ons bedrijf worden verwerkt, en zo ja, hebt u het recht te weten welke specifieke gegevens worden verwerkt.
 • Recht op rectificatie van persoonsgegevens : U hebt het recht om een wijziging van uw onjuiste persoonsgegevens aan te vragen.
 • Recht om vergeten te worden : In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen.
 • Recht om de verwerking van uw gegevens stop te zetten : U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer deze verwerking onwettig is, en er bezwaar tegen te maken door een verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen. In dergelijke gevallen worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt met uw toestemming of voor de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid : In bepaalde bij wet bepaalde omstandigheden hebt u het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en/of deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven.
 • Recht om bezwaar te maken en toestemming in te trekken : Kan op elk moment worden uitgeoefend.

Hoe kan ik de bevoegde autoriteiten om bijstand vragen?

Indien u niet tevreden bent met de gegeven antwoorden, hebt u het recht rechtstreeks contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De CNIL (“Commission Nationale Informatique & Libertés”) is de toezichthoudende autoriteit voor Frankrijk.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat kunnen worden geplaatst wanneer u sommige van onze webtoepassingen opent en gebruikt. Ze stellen ons in staat uw terminal te herkennen en informatie op te slaan over uw voorkeuren of eerdere acties. Zo kunnen wij inhoud aanbieden die beter op uw behoeften is afgestemd en zo onze diensten verbeteren. U kunt het opslaan van cookies op uw terminal voorkomen door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert. U kunt de reeds op uw terminal aanwezige cookies te allen tijde verwijderen. Als u er echter voor kiest geen cookies te accepteren die strikt noodzakelijk zijn voor de levering van de door onze website aangeboden diensten, kan dit de beschikbaarheid van deze diensten negatief beïnvloeden.
Een andere visie over cookies

Cookiebeheerbeleid

Definitie van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw terminal (computer, tablet of mobiel apparaat) wordt geplaatst of opgeslagen wanneer u een website bezoekt. De cookie laat een site toe u te herkennen, helpt u te navigeren van pagina naar pagina op een website, zorgt voor beveiligde verbindingen en onthoudt uw voorkeuren voor toekomstige bezoeken.
Ons bedrijf gebruikt cookies om de ervaring van de bezoekers van zijn website voortdurend te verbeteren. Cookies kunnen deze ervaring rechtstreeks verbeteren of kunnen zelfs noodzakelijk zijn om de door u gevraagde diensten correct en wettelijk uit te voeren (bv. het onthouden van uw cookie-instellingen). Bovendien verschaffen sommige cookies ons bedrijf statistische gegevens over het gebruik van de website, waardoor het indirect beter kan inspelen op de voorkeuren van de bezoekers door zich aan hen aan te passen.

Cookiebeheerbeleid

De gebruiker kan de op zijn terminal opgeslagen cookies te allen tijde deactiveren. Daartoe selecteren zij gewoon de juiste instellingen in hun browser. Deze deactivering zal echter tot gevolg hebben dat de toegang tot bepaalde functies van de Site die de personalisering van de aangeboden diensten mogelijk maken, wordt verhinderd.

De verschillende soorten cookies die worden gebruikt

 • Strikt noodzakelijke cookies: deze cookies stellen u in staat de Site te bezoeken en zijn essentieel voor de goede werking van de Site. Hun deactivering zal leiden tot moeilijkheden bij het gebruik van de Site en zal de toegang tot bepaalde functionaliteiten verhinderen.
 • Functionele cookies: met deze cookies kunnen wij uw voorkeuren en keuzes onthouden om uw ervaring op de Site te personaliseren.
 • Prestatie- en statistische cookies: deze cookies verzamelen informatie over hoe Gebruikers de Site gebruiken (aantal bezoeken, aantal bekeken pagina’s, bezoekersactiviteit) via de Google Analytics tools. Deze cookies stellen ons ook in staat om problemen met de werking van de Site te identificeren, op te lossen en te verbeteren.

Beheer van cookies

Voor het beheer van cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, dat u zal vertellen hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.
Cookies uitschakelen via de belangrijkste browsers :

Google Chrome

 1. Klik in het menu op “Instellingen” en vervolgens op “Geavanceerde instellingen weergeven”
 2. Selecteer het tabblad “Privacy” en vervolgens het menu “Inhoudsinstellingen”.
 3. Vink het vakje “Cookies en gegevens van sites van derden blokkeren” aan en sla uw voorkeuren op door op “OK” te klikken.

Mozilla Firefox

 1. Klik in het menu bovenaan de pagina op “Extra”, dan op “Opties”
 2. Selecteer het tabblad “Privacy”
 3. Stel het menu “Bewaarregels” in, klik op “gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis”
 4. Schakel het vakje “cookies van derden accepteren” uit en sla uw voorkeuren op door op “OK” te klikken.

Safari

 1. Klik in het menu bovenaan de pagina op “Safari” en vervolgens op “Voorkeuren”
 2. Klik op het tabblad “Privacy”
 3. Schakel het vakje “Cookies accepteren” uit en sla uw voorkeuren op.

Internet Explorer

 1. Selecteer in het menu “Extra” de optie “Internetopties”
 2. Klik dan op het tabblad “Privacy”
 3. Klik op de knop “Geavanceerd” om het venster “Geavanceerde privacy-instellingen” te openen.
 4. Vink dan het vakje “Automatische cookieafhandeling opheffen” aan, selecteer “Weigeren” en sla uw voorkeuren op door op “OK” te klikken.
Scroll to Top
b